הפטר חובות

מהם התנאים להגשת בקשה למתן הפטר חובות ואיזה סוגים של צווי הפטר קיימים? על כך ועוד בשורות שלפניכם.

עד לתאריך 5/9/2018, רשאי כל חייב בהוצאה לפועל אשר הוכרז כמוגבל באמצעים, להגיש בקשה לקבלת הפטר חובות במסגרתו יימחקו כל החובות העומדים כנגד החייב, וזאת למעט חובות מסוימים כגון: חובות כספיים אשר הוטלו בגין קנסות, חובות בגין אי תשלום מזונות או משכנתא.

הגשת הבקשה מתאפשרת במידה והחייב עומד בכל אחד מהתנאים הבאים:

  1. החייב הוכרז כחייב מוגבל באמצעים במשך תקופה של לפחות 4 שנים טרם הגשת הבקשה
  2. סך חובותיו של החייב אינו עולה על סכום של 800 אלף שקלים, לרבות, חובות שאינם מופיעים ברישומי ההוצאה לפועל וחובות בגינם לא מתקיים הליך של הפטר חובות (קנסות, מזונות, משכנתא ועוד)
  3. החוב הישיר לכל נושה אינו עולה על סכום של 400 אלף שקלים
  4. החייב מוגבל באמצעים אינו מחזיק בנכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול (שימו לב: במקרים בהם במסגרת הליך בירור בקשתו של החייב יתברר כי החייב מחזיק בנכסים הדבר עלול להוביל לביטול ההליך ולהטלת עיקולים על הנכסים)
  5. החייב לא הוכרז כפושט רגל במהלך חמש השנים אשר קדמו להגשת הבקשה
  6. החייב עמד בכל התנאים וההגבלות אשר הוטלו עליו במהלך שלוש השנים אשר קדמו להגשת הבקשה, לרבות, עמידת החייב בצו תשלומים. במקרים מסוימים, רשם ההוצאה לפועל רשאי ליתן צו הפטר חובות גם לחייבים שאינם עמדו בצו התשלומים אשר ניתן להם, וזאת במידה ואי עמידתו בצו התשלומים נבעה בשל הרעה משמעותית במצבו הכלכלי של החייב.

הפטר חובות במסגרת הליכי פשיטת רגל

סופו של כל הליך פש"ר (פשיטת רגל) הוא במתן צו הפטר המיועד לצרכי מחיקת חובותיו של החייב. קיימים מספר סוגים של צווי הפטר הניתנים על ידי רשם ההוצאה לפועל, וביניהם: הפטר חלוט המאפשר לחייב קבלת פטור מוחלט ומלא של מלוא חובותיו והפטר מותנה המאפשר לחייב ליהנות מקבלת צו הפטר חלוט לאחר תשלום חובותיו בהתאם ליכולותיו הכלכליות לאורך זמן (עמידה בצו תשלומים).