הפטר חובות בהוצאה לפועל

מהם התנאים להגשת בקשה למתן הפטר חובות בהוצאה לפועל? על כך ועוד בשורות שלפניכם.

עד לתאריך 5/9/2918, רשאי כל חייב בהוצאה לפועל אשר הוכרז כמוגבל באמצעים, להגיש בקשה לקבלת הפטר חובות במסגרתו יימחקו כל החובות העומדים כנגד החייב, וזאת למעט חובות מסוימים כגון: חובות כספיים אשר הוטלו בגין קנסות, חובות בגין אי תשלום מזונות או משכנתא.

יצויין כי הוראת השעה המאפשרת קבלת הפטר בהוצאה לפועל הוארכה לתקופה נוספת.

הגשת הבקשה מתאפשרת במידה והחייב עומד בכל אחד מהתנאים הבאים:

  1. החייב הוכרז כחייב מוגבל באמצעים במשך תקופה של לפחות 4 שנים טרם הגשת הבקשה
  2. סך חובותיו של החייב אינו עולה על סכום של 800 אלף שקלים, לרבות, חובות שאינם מופיעים ברישומי ההוצאה לפועל וחובות בגינם לא מתקיים הליך של הפטר חובות (קנסות, מזונות, משכנתא ועוד)
  3. החוב הישיר לכל נושה אינו עולה על סכום של 400 אלף שקלים
  4. החייב מוגבל באמצעים אינו מחזיק בנכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול (שימו לב: במקרים בהם במסגרת הליך בירור בקשתו של החייב יתברר כי החייב מחזיק בנכסים הדבר עלול להוביל לביטול ההליך ולהטלת עיקולים על הנכסים)
  5. החייב לא הוכרז כפושט רגל במהלך חמש השנים אשר קדמו להגשת הבקשה
  6. החייב עמד בכל התנאים וההגבלות אשר הוטלו עליו במהלך שלוש השנים אשר קדמו להגשת הבקשה, לרבות, עמידת החייב בצו תשלומים. במקרים מסוימים, רשם ההוצאה לפועל רשאי ליתן צו הפטר חובות גם לחייבים שאינם עמדו בצו התשלומים אשר ניתן להם, וזאת במידה ואי עמידתו בצו התשלומים נבעה בשל הרעה משמעותית במצבו הכלכלי של החייב.

הפטר בהוצאה לפועל הינו פתרון יעיל מאוד עבור חייבים העומדים בתנאים ומאפשר מחיקת חובות בדרך יעילה, קצרה ופשוטה.