ייפוי כוח מתמשך

כל אדם בגיר, מעל גיל 18, רשאי לחתום על מסמך הנקרא ייפוי כוח מתמשך על מנת לקבוע כיצד ומי יטפל בענייניו בעתיד, כאשר הוא לא יוכל לטפל בענייניו בעצמו.

הסיבות שיכולות להפוך אדם ללא כשיר רבות ומגוונות, בין היתר, תאונה, מחלה קשה, דימנציה, מוגבלות נפשית ועוד.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך בעל תוקף משפטי מחייב.

הממנה (האדם שמבקש לערוך יפוי כח מתמשך) בוחר מרצונו החופשי, מי יטפל בענייניו השונים וכיצד ייראו חייו אם מצבו ישתנה לרעה.,

עריכת ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לכל אדם בגיר למנות מיופה כוח שיהיה רשאי לפעול בעתיד מטעם הממנה ולבצע פעולות שונות הנוגעות לכלל ענייניו, לרבות עניינים אישיים, רכושיים ורפואיים.

יש אפשרות למנות מיופה כוח רק לחלק מענייניו של הממנה, למשל ייפוי כוח מתמשך רפואי בלבד.

עינינים רכושיים, הינם כל עינייו הכלכלים של הממנה, חשבון הבנק שלו, נכסים, רכוש ועוד.

הממנה יקבע כיצד ימשיכו לנהל את רכושו כאשר הוא כבר לא יהיה כשיר לעשות זאת.

עינינים אישיים, הינם נושאים הקשורים לצרכים קבועים, איזה אורח חיים רוצה הממנה להמשיך ולקיים האם דתי, האם חילוני, האם רוצה להמשיך להיות בחוגים, ועוד.

כמו כן, בנושאים אישיים יתן הממנה הסמכה למיופה הכח היכן הוא רוצה לגור, האם להמשיך להתגורר בבית עם מטפלת למשל או להיות בבית אבות.

עניינים רפואיים מתייחסים לפעולות בנושאים הקשורים לקבלת טיפולים, הממנה יחליט האם הוא רוצה להמשיך לקבל טיפולים מאריכי חיים למשל או אם לאו, האם ירצה לערוך ניתוח או טיפול מסויים במקרה של מחלה ועוד.

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

ב-29 במרס 2016 אושר התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שהוסיף את האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך, כלומר חלופה נוספת למנוי אפוטרופוס בהליך משפטי שהתקיים בבתי המשפט עד מועד התיקון לחוק.

ראוי לציין כי התיקון לחוק משלים את שינויי החקיקה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ומטרתו לאפשר לכל אדם לתכנן את עתידו בהיותו צלול וכשיר ולקבוע מראש כיצד ומי יטפל בענייניו כאשר הוא לא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו, וזאת ללא צורך בהתערבות בית המשפט.

במקרים רבים יחליט הממנה למנות אדם בעל קרבה משפחתית מדרגה ראשונה כמיופה כוח, לרוב בן או בת זוג, הורים או ילדים, אך ניתן למנות מיופה כוח שהוא איש מקצוע או אדם בעל מומחיות וניסיון בטיפול בעניינים אישיים, רפואיים ורכושיים, למשל עורך דין או רואה חשבון.

אפשרויות לייפוי כוח מתמשך חלקי

ייפוי כוח מתמשך בעניינים רכושיים

המסמך מאפשר לממונה לטפל בנכסים, בכספים ובהתחייבויות של האדם הממנה, כאשר הממנה אינו יכול לעשות זאת בעצמו.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

ייפוי הכוח עוסק בעניינים הנוגעים לרווחת האדם הממנה, כולל החלפת מקום מגורים בהתאם לצורך, דאגה לפעילויות בשעות הפנאי וכד'.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים

מיופה הכוח אחראי לדאוג לצרכיו הרפואיים של האדם הממנה, כולל תיאום תור ובדיקות אצל רופאים, קבלת החלטות הנוגעות לענייניו הרפואיים של האדם כמו קבלת טיפול או ניתוח כלשהו, וכיוצא בזה.

משמעות המסמך

המסמך המשפטי קובע מי יהיה מיופה הכוח וכיצד עליו לפעול בעניינים שונים. למיופה הכוח יש סמכויות שונות מכוחו של החוק וחלים עליו תנאים מגבילים שונים.

האדם הממנה רשאי לכלול הנחיות מקדימות למועד שבו ייפוי הכוח ייכנס לתוקף ובאפשרותו להוסיף גם הוראות לעניין פקיעת התוקף של ייפוי הכוח המתמשך.

כדאי לדעת כי ניתן למנות מיופה כוח רק לעניינים אישיים, כלומר מיופה הכוח יפעל לרווחה האישית של הממנה וידאג למלא את צרכיו היומיומיים של הממנה, לרבות מקום מגורים, ענייני בריאות, עניינים גופניים ונפשיים ועניינים חברתיים.

יש אפשרות למנות מיופה כוח רק לעניינים רפואיים או רק לעניינים רכושיים.

כמו כן, במסמך ייפוי כוח מתמשך ניתן לקבוע הנחיות מפורטות וברורות כיצד לטפל בנושאים שונים, אך יש גם אפשרות להשאיר למיופה הכוח את הסמכות להפעיל את שיקול דעתו ולפעול בנושאים שונים כראות עיניו.

החוק מאפשר לאדם למנות מספר מיופי כוח לטיפול בענייניו כאשר הוא לא יוכל לעשות כך, ובנוסף ניתן למנות מיופה כוח מחליף, אם מיופה הכוח הראשון אינו מעוניין או אינו מסוגל לבצע את תפקידו.

אם ממנים מספר מיופי כוח יש לקבוע במסמך המשפטי המחייב האם עליהם לפעול בנפרד או במשותף וחשוב לפרט מהן הסמכויות ומהם תחומי האחריות של כל אחד מהם.

יש פעולות שמיופה הכוח אינו רשאי לבצע במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, יש הוראות המחייבות אזכור מפורש במסמך, ויש גם הוראות המחייבות אישור מבית המשפט.

אם למיופה הכוח יש ספק כיצד עליו לפעול בנושא מסוים באפשרותו לפנות לבית המשפט כדי לקבל הוראות מה עליו לעשות.

מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך?

החוק בישראל קובע כי כל אדם יכול לקבוע מראש מי יטפל בענייניו וכיצד, ולהחליט מי יקבל בשמו החלטות בעתיד כאשר הוא לא יוכל לקבלן בעצמו.

כדי לערוך ייפוי כוח מתמשך נקבעו שני תנאים מרכזיים:

  • גילו של הממנה מעל 18.
  • הממנה מבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך ומסוגל להבין את מטרות ותוצאות המסמך המשפטי.
    אם הממנה הוא אדם עם מוגבלות עליו להיות מסוגל להבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של ייפוי הכוח המתמשך תוך ביצוע התאמות נדרשות למצבו.

עריכת ייפוי כוח מתמשך

יש לערוך ייפוי כוח מתמשך בפני עורך דין אשר עבר הכשרה של משרד המשפטים והוא מוסמך לערוך יפוי כח מתמשך.

במקרים מסוימים יש לערוך את המסמך בפני בעל מקצוע, בעיקר אם מעוניינים לערוך ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים.

הממנה ומיופה הכוח חייבים לחתום על המסמך המשפטי בפני עורך דין והחתימות שלהם מהוות הסכמה לתוכן הכלול במסמך.

חשוב לציין כי את ייפוי הכוח המתמשך עורכים על גבי טופס מיוחד, ורק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת בנושא, וכל עוד אין לו עניין אישי בייפוי הכוח, רשאי לחתום על המסמך.

לאחר עריכת המסמך המשפטי יש להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי, וכיום ניתן לעשות זאת באופן מקוון.

מיופה הכוח חייב להסכים למינויו כמיופה כוח ואין אפשרות להכריח אותו לשמש כמיופה כוח.

כאשר שולחים את המסמך לאפוטרופוס הכללי יש לצרף מסמכים נלווים כגון:

  • חוות דעת של מומחה, על פי דרישת עורך הדין שעורך את המסמך וכאשר יש צורך להוכיח את כשרותו של הממנה לערוך את המסמך המשפטי.
  • נספח הכולל הנחיות מקדימות, אם אין מספיק מקום להוסיף אותן בטופס עצמו.
  • טופס ויתור סודיות של מיופה הכוח (או מיופים).
  • צילום ת"ז של הממנה ומיופי הכוח.
  • אישור רפואי בהתאם לצורך.
  • מסמכים נוספים על פי רצונו של הממנה.

לייעוץ משפטי ולעריכת ייפוי כוח מתמשך – אנא צור קשר עם משרד עו"ד איריס מורנו בחולון.

דילוג לתוכן